หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

กิจการสภาฯ

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

previous arrow
next arrow
Slider
Avatar

ม่วงไข่ อบต.

3 ส.ค. 2564
Avatar

ม่วงไข่ อบต.

30 ก.ค. 2564
Avatar

ม่วงไข่ อบต.

21 ก.ค. 2564
Avatar

ม่วงไข่ อบต.

16 ก.ค. 2564
Avatar

ม่วงไข่ อบต.

8 ก.ค. 2564
TitleDateContentAuthor
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ โดยการนำของท่านปลัดพรรณภา อินทรรักษ์ ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่นายก พร้อมส่วนราชการ รพ.สต.บ้านดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม จิตอาสา ร่วมใจกันพัฒนาศาลาปฏิบัติธรรม วัดอรัญญิกาวาส ตำบลม่วงไข่ เพื่อเป็นศูนย์พักคอยระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายสำหรับความร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้2564/08/032021-08-03 13:52:34
ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม2564/07/302021-07-30 09:45:00
ภาพกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ณ ศูนย์เรียนรู้พฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของนายมนูณย์ พะตะวงศ์ บ้านนาแยง หมู่ 6 ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร2564/07/212021-07-21 13:23:00
โครงการจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) พ.ศ.25642564/07/162021-07-16 13:23:00
ขอเชิญชวนผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 28 กรกฎาคม 25642564/07/08องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ข …2021-07-08 09:07:18
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นกำจัดพาหะนำโรคลัมปีสกิน ในเขตพื้นที่ตำบลม่วงไข่2564/06/152021-06-15 16:42:09
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ม่วงไข่ ออกดำเนินการพ่นหมกควันเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่2564/06/102021-06-10 11:05:55
ขอเชิญชวนผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และประชาชนตำบลม่วงไข่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร2564/05/312021-05-31 09:35:37
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25642564/05/07002ดาวน์โหลด2021-05-07 09:26:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 22564/04/20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่ว …2021-04-20 12:04:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่2564/04/20ประกาศฯ-กำหนดกอง-สำนัก-โครงสร้ …2021-04-20 11:57:00
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2/2564)2564/04/16รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตร …2021-04-16 11:06:22
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 25642564/04/092021-04-09 13:58:00
ภาพโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านภัยยาเสพติด (ม่วงไข่เกมส์ ครั้งที่ 20) ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน พ.ศ.25642564/04/072021-04-07 14:36:00
ภาพโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า2564/04/022021-04-02 14:20:00
ภาพโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว2564/04/012021-04-01 13:51:00
โครงการจัดฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642564/03/272021-03-27 13:40:00
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25642564/02/05001ดาวน์โหลด2021-02-05 09:21:00
รายงานปลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 25642564/01/17CCF_000148ดาวน์โหลด2021-01-17 14:44:00
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓2563/12/21รายงานผลการติดตามและประเมินผลแ …2020-12-21 09:55:00
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.25642563/12/14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่ว …2020-12-14 09:12:00
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.25632563/12/04ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-12-04 10:53:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2563/12/02CCF_000066ดาวน์โหลด2020-12-02 14:39:00
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642563/10/15แผนดำเนินงาน พ.ศ.2564ดาวน์โหลด2020-10-15 10:25:00
ภาพกิจกรรม13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 25622563/10/132020-10-13 14:59:00
ภาพโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพรราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)2563/09/282020-09-28 10:21:00
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วตำบลม่วงไข่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25642563/09/21ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วตำบล …2020-09-21 10:45:00
ภาพโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632563/09/112020-09-11 10:27:00
ภาพโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632563/09/012020-09-01 10:13:00
ภาพโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำกระเป๋าผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632563/08/282020-08-28 10:05:00
ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้พิการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632563/08/272020-08-27 11:22:00
ภาพโครงการฝึกอบรมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าพาเพลิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632563/08/252020-08-25 09:55:00
คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25642563/08/05002-1ดาวน์โหลด2020-08-05 10:05:00
สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1-25-พ.ค.632563/08/052020-08-05 09:48:00
สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-2-29-พ.ค.632563/08/02สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาส …2020-08-02 09:50:00
ขอเชิญชวนประดับพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง2563/08/01ขอเชิญชวนบริษัทห้างร้านและประช …2020-08-01 15:09:00
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25632563/07/30ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-07-30 10:52:00
คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่2563/05/29001-1ดาวน์โหลด2020-05-29 10:02:00
สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2563 29 พฤษภาคม 25632563/05/29สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การ …2020-05-29 09:35:00
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25632563/05/18CCF_000157ดาวน์โหลด2020-05-18 16:14:00
สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 25632563/05/01สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การ …2020-05-01 09:23:00
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25632563/04/14ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-04-14 10:51:00
สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-พ.ศ.25622563/02/07สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาอ …2020-02-07 09:46:00
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25632563/02/03ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-02-03 15:24:00
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.25632563/01/14ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล …2020-01-14 09:30:00
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.25622562/11/27ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบ …2019-11-27 14:00:00
กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ประจำปี 25622562/11/112019-11-11 15:01:00
ภาพโครงการฝึกอบรมทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด รุ่นที่ 72562/10/302019-10-30 10:01:00
เดินรณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข่เลือดออก2562/08/15วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08 …2019-08-15 21:42:00
โครงการคืนคลองสวยสดใส2562/03/10โครงการคืนคลองสวยสดใส สุขใจเที …2019-03-10 21:38:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)2560/05/232017-05-23 08:58:00
DateTitleContentAuthor
2564/04/20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่ว …2021-04-20 12:04:00
2564/04/20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ประกาศฯ-กำหนดกอง-สำนัก-โครงสร้ …2021-04-20 11:57:00
2564/02/09ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนครเรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นร …2021-02-09 06:11:36
2563/12/21ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563รายงานผลการติดตามและประเมินผลแ …2020-12-21 08:41:00
2563/12/14ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล …2020-12-14 09:07:00
2563/12/04ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผน-ประจำปีงบประมาณ 2562รายงานติดตามและประเมินผลแผน-ปร …2020-12-04 14:34:00
2563/12/04ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-12-04 10:53:00
2563/12/04ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4CCF_000096ดาวน์โหลด2020-12-04 09:09:00
2563/12/02ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างCCF_000066ดาวน์โหลด2020-12-02 14:39:00
2563/10/27ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่CCF_000061ดาวน์โหลด2020-10-27 09:09:00
2563/10/15แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564แผนดำเนินงาน พ.ศ.2564ดาวน์โหลด2020-10-15 10:25:00
2563/07/30ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-07-30 10:52:00
2563/07/30ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่-สมัยสามัญ-สมัยที่ 3ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-07-30 08:58:00
2563/06/15ประกาศ อบต.ม่วงไข่ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ประกาศ-อบต.ม่วงไข่-เรื่อง-กำหน …2020-06-15 11:37:00
2563/05/25ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่ว …2020-05-25 14:07:00
2563/05/25ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศมาตราการเผยแพร่ข้อมมูลต่อสาธารณะประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่ว …2020-05-25 13:59:00
2563/05/18ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563CCF_000157ดาวน์โหลด2020-05-18 16:14:00
2563/05/02ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมCCF_000101ดาวน์โหลด2020-05-02 14:31:00
2563/04/14ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-04-14 10:51:00
2563/02/03ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-02-03 15:24:00
2562/11/27ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบ …2019-11-27 14:00:00
2562/11/20รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นางอนงค์นาถ กิณเรศ นายกองค์การ …2019-11-20 21:44:00
2562/07/23ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565 )2019-07-23 16:04:00
2562/03/21โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุขโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข : …2019-03-21 21:41:00
2560/05/23ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)2017-05-23 08:58:00

TitleDateContentAuthor
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2564/05/14สขร-มกราคม-ซื้อ-2563ดาวน์โหลด …2021-05-14 10:46:45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน2564/05/14รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้ร …2021-05-14 10:31:09
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2564/05/14ราคากลางปรับปรุงศูนย์ดาวน์โหลด …2021-05-14 10:23:42
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ2564/05/14แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบ …2021-05-14 10:10:15
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 25642564/04/27รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประ …2021-04-27 14:24:50
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25642564/03/01รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประ …2021-03-01 14:21:00
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 25642564/02/01รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประ …2021-02-01 14:19:00
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 25632564/01/04รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประ …2021-01-04 14:14:00
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 25632563/12/03รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประ …2020-12-03 12:36:00
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25632563/11/13รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี …2020-11-13 15:33:00
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 25632563/11/01รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประ …2020-11-01 11:54:00
ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.
ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/08/2564หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกศ.มท 0816.3/ว165703/08/256403/08/2564
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกพส.มท 0810.8/ว165603/08/256403/08/2564
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564กสว.มท 0820.3/ว163430/07/256403/08/2564
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกยผ.มท 0815.3/ว165103/08/256403/08/2564
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีกพส.มท 0810.4/ว165502/08/256403/08/2564
กำหนดการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กพส.มท 0810.6/ว164702/08/256403/08/2564
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กพส.มท 0810.8/ว164602/08/256403/08/2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)กจ.-02/08/256402/08/2564
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)สน.บถ.มท 0809.4/ว164002/08/256402/08/2564
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่นกสธ.มท 0819.3/ว163930/07/256402/08/2564
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กสว.มท 0820.2/ว162930/07/256402/08/2564
การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอนกพส.มท 0810.8/ว164202/08/256402/08/2564
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด [เอกสารแนบ]สน.บถ.มท 0809.4/ว162230/07/256402/08/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/10617-1064529/07/256402/08/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/10646-1070629/07/256402/08/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/10613-1061629/07/256402/08/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/10609-1061229/07/256402/08/2564
การเสวนาหัวข้อ (เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล)กศ.มท 0816.3/ว164302/08/256402/08/2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง (การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กสธ.มท 0819.3/ว161027/07/256402/08/2564
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.3/ว162530/07/256402/08/2564


× How can I help you?