หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

กิจการสภาฯ

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

previous arrow
next arrow
Slider
Avatar

ม่วงไข่ อบต.

24 ส.ค. 2564
Avatar

ม่วงไข่ อบต.

13 ส.ค. 2564
Avatar

ม่วงไข่ อบต.

9 ส.ค. 2564
Avatar

ม่วงไข่ อบต.

9 ส.ค. 2564
Avatar

ม่วงไข่ อบต.

3 ส.ค. 2564
TitleDateContentAuthor
ประกาศอำเภอพังโคน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของอค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่2564/08/242021-08-24 09:34:00
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่2564/08/20ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอก …2021-08-20 14:02:00
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)2564/08/13ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล …2021-08-13 13:00:00
วินัยและการรักษาวินัย องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่2564/08/09ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับก …2021-08-09 15:07:36
ลานกีฬาและลานเนอกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สำหรับประชาชนในพื้นที่2564/08/09ลานกีฬาและลานเนอกประสงค์ องค์ก …2021-08-09 10:56:25
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสมามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.25642564/08/09ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ …2021-08-09 07:49:00
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ โดยการนำของท่านปลัดพรรณภา อินทรรักษ์ ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่นายก พร้อมส่วนราชการ รพ.สต.บ้านดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม จิตอาสา ร่วมใจกันพัฒนาศาลาปฏิบัติธรรม วัดอรัญญิกาวาส ตำบลม่วงไข่ เพื่อเป็นศูนย์พักคอยระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายสำหรับความร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้2564/08/032021-08-03 13:52:34
ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม2564/07/302021-07-30 09:45:00
ภาพกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ณ ศูนย์เรียนรู้พฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของนายมนูณย์ พะตะวงศ์ บ้านนาแยง หมู่ 6 ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร2564/07/212021-07-21 13:23:00
โครงการจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) พ.ศ.25642564/07/162021-07-16 13:23:00
ขอเชิญชวนผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 28 กรกฎาคม 25642564/07/08องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ข …2021-07-08 09:07:18
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นกำจัดพาหะนำโรคลัมปีสกิน ในเขตพื้นที่ตำบลม่วงไข่2564/06/152021-06-15 16:42:09
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ม่วงไข่ ออกดำเนินการพ่นหมกควันเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่2564/06/102021-06-10 11:05:55
ขอเชิญชวนผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และประชาชนตำบลม่วงไข่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร2564/05/312021-05-31 09:35:37
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25642564/05/07002ดาวน์โหลด2021-05-07 09:26:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 22564/04/20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่ว …2021-04-20 12:04:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่2564/04/20ประกาศฯ-กำหนดกอง-สำนัก-โครงสร้ …2021-04-20 11:57:00
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2/2564)2564/04/16รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตร …2021-04-16 11:06:22
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 25642564/04/092021-04-09 13:58:00
ภาพโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านภัยยาเสพติด (ม่วงไข่เกมส์ ครั้งที่ 20) ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน พ.ศ.25642564/04/072021-04-07 14:36:00
ภาพโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า2564/04/022021-04-02 14:20:00
ภาพโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว2564/04/012021-04-01 13:51:00
โครงการจัดฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642564/03/272021-03-27 13:40:00
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25642564/02/05001ดาวน์โหลด2021-02-05 09:21:00
รายงานปลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 25642564/01/17CCF_000148ดาวน์โหลด2021-01-17 14:44:00
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓2563/12/21รายงานผลการติดตามและประเมินผลแ …2020-12-21 09:55:00
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.25642563/12/14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่ว …2020-12-14 09:12:00
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.25632563/12/04ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-12-04 10:53:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2563/12/02CCF_000066ดาวน์โหลด2020-12-02 14:39:00
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642563/10/15แผนดำเนินงาน พ.ศ.2564ดาวน์โหลด2020-10-15 10:25:00
ภาพกิจกรรม13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 25622563/10/132020-10-13 14:59:00
ภาพโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพรราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)2563/09/282020-09-28 10:21:00
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วตำบลม่วงไข่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25642563/09/21ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วตำบล …2020-09-21 10:45:00
ภาพโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632563/09/112020-09-11 10:27:00
ภาพโครงการจัดฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ.25632563/09/092020-09-09 14:48:00
ภาพโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632563/09/012020-09-01 10:13:00
ภาพโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำกระเป๋าผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632563/08/282020-08-28 10:05:00
ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้พิการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632563/08/272020-08-27 11:22:00
ภาพโครงการฝึกอบรมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าพาเพลิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632563/08/252020-08-25 09:55:00
คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25642563/08/05002-1ดาวน์โหลด2020-08-05 10:05:00
สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1-25-พ.ค.632563/08/052020-08-05 09:48:00
สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-2-29-พ.ค.632563/08/02สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาส …2020-08-02 09:50:00
ขอเชิญชวนประดับพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง2563/08/01ขอเชิญชวนบริษัทห้างร้านและประช …2020-08-01 15:09:00
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25632563/07/30ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-07-30 10:52:00
คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่2563/05/29001-1ดาวน์โหลด2020-05-29 10:02:00
สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2563 29 พฤษภาคม 25632563/05/29สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การ …2020-05-29 09:35:00
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25632563/05/18CCF_000157ดาวน์โหลด2020-05-18 16:14:00
สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 25632563/05/01สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การ …2020-05-01 09:23:00
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25632563/04/14ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-04-14 10:51:00
สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-พ.ศ.25622563/02/07สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาอ …2020-02-07 09:46:00
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25632563/02/03ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-02-03 15:24:00
ประกาศอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.25632563/01/23ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่ง …2020-01-23 14:53:00
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.25632563/01/14ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล …2020-01-14 09:30:00
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.25622562/11/27ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบ …2019-11-27 14:00:00
กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ประจำปี 25622562/11/112019-11-11 15:01:00
ภาพโครงการฝึกอบรมทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด รุ่นที่ 72562/10/302019-10-30 10:01:00
บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 25632562/09/30บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาว …2019-09-30 11:15:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632562/09/30บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเ …2019-09-30 11:08:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้พิการรับเบี้ยยังชีพ งบตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.25632562/09/30ประกาศรายชื่อผู้พิการรับเบี้ยย …2019-09-30 11:03:00
เดินรณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข่เลือดออก2562/08/15วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08 …2019-08-15 21:42:00
โครงการคืนคลองสวยสดใส2562/03/10โครงการคืนคลองสวยสดใส สุขใจเที …2019-03-10 21:38:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)2560/05/232017-05-23 08:58:00
DateTitleContentAuthor
2564/08/13ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล …2021-08-13 13:00:00
2564/04/20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่ว …2021-04-20 12:04:00
2564/04/20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ประกาศฯ-กำหนดกอง-สำนัก-โครงสร้ …2021-04-20 11:57:00
2564/02/09ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนครเรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นร …2021-02-09 06:11:36
2563/12/21ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563รายงานผลการติดตามและประเมินผลแ …2020-12-21 08:41:00
2563/12/14ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล …2020-12-14 09:07:00
2563/12/04ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผน-ประจำปีงบประมาณ 2562รายงานติดตามและประเมินผลแผน-ปร …2020-12-04 14:34:00
2563/12/04ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-12-04 10:53:00
2563/12/04ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4CCF_000096ดาวน์โหลด2020-12-04 09:09:00
2563/12/02ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างCCF_000066ดาวน์โหลด2020-12-02 14:39:00
2563/10/27ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่CCF_000061ดาวน์โหลด2020-10-27 09:09:00
2563/10/15แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564แผนดำเนินงาน พ.ศ.2564ดาวน์โหลด2020-10-15 10:25:00
2563/07/30ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-07-30 10:52:00
2563/07/30ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่-สมัยสามัญ-สมัยที่ 3ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-07-30 08:58:00
2563/06/15ประกาศ อบต.ม่วงไข่ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ประกาศ-อบต.ม่วงไข่-เรื่อง-กำหน …2020-06-15 11:37:00
2563/05/25ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่ว …2020-05-25 14:07:00
2563/05/25ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศมาตราการเผยแพร่ข้อมมูลต่อสาธารณะประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่ว …2020-05-25 13:59:00
2563/05/18ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563CCF_000157ดาวน์โหลด2020-05-18 16:14:00
2563/05/02ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมCCF_000101ดาวน์โหลด2020-05-02 14:31:00
2563/04/14ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-04-14 10:51:00
2563/02/03ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริ …2020-02-03 15:24:00
2563/01/23ประกาศอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่ง …2020-01-23 14:53:00
2563/01/03ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลังประกาศ-ขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพ …2020-01-03 15:28:00
2562/11/27ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบ …2019-11-27 14:00:00
2562/11/20รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นางอนงค์นาถ กิณเรศ นายกองค์การ …2019-11-20 21:44:00
2562/09/30บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2563บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาว …2019-09-30 11:15:00
2562/09/30ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเ …2019-09-30 11:08:00
2562/09/30ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้พิการรับเบี้ยยังชีพ งบตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ประกาศรายชื่อผู้พิการรับเบี้ยย …2019-09-30 11:03:00
2562/07/23ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565 )2019-07-23 16:04:00
2562/03/21โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุขโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข : …2019-03-21 21:41:00
2560/05/23ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)2017-05-23 08:58:00

TitleDateContentAuthor
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2564/05/14สขร-มกราคม-ซื้อ-2563ดาวน์โหลด …2021-05-14 10:46:45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน2564/05/14รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้ร …2021-05-14 10:31:09
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2564/05/14ราคากลางปรับปรุงศูนย์ดาวน์โหลด …2021-05-14 10:23:42
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ2564/05/14แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบ …2021-05-14 10:10:15
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 25642564/04/27รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประ …2021-04-27 14:24:50
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25642564/03/01รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประ …2021-03-01 14:21:00
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 25642564/02/01รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประ …2021-02-01 14:19:00
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 25632564/01/04รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประ …2021-01-04 14:14:00
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 25632563/12/03รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประ …2020-12-03 12:36:00
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25632563/11/13รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี …2020-11-13 15:33:00
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 25632563/11/01รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประ …2020-11-01 11:54:00
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส2563/10/07รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้ร …2020-10-07 11:11:00
ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.
ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/09/2564หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติกศ.มท 0816.4/ว213021/09/256422/09/2564
การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ลำดับและขั้นตอน]กต.มท 0818.3/ว213521/09/256422/09/2564
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)กยผ.มท 0815.3/ว213121/09/256422/09/2564
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)กยผ.มท 0815.3/ว213121/09/256422/09/2564
การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ลำดับและขั้นตอน]กต.มท 0818.3/ว213521/09/256422/09/2564
การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติกศ.มท 0816.4/ว213021/09/256422/09/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]กพส.มท 0810.6/ว211520/09/256421/09/2564
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกสธ.มท 0819.2/ว211620/09/256421/09/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/16241-1631621/09/256421/09/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/16071-1607717/09/256421/09/2564
การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สน.บถ.มท 0809.4/ว212121/09/256421/09/2564
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สน.คท.มท 0808.2/ว539920/09/256420/09/2564
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว211420/09/256420/09/2564
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นกพส.มท 0810.2/ว211120/09/256420/09/2564
การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)กพส.มท 0810.4/ว209817/09/256420/09/2564
การกำหนดผลงานที่เป็นประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันสน.บถ.มท 0809.4/ว3316/09/256420/09/2564
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกันกค.มท 0803.3/ว211320/09/256420/09/2564
การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกต.มท 0818.2/ว209917/09/256420/09/2564
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสน.คท.มท 0808.3/ว210117/09/256420/09/2564
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-1- Antigen test self-test kits)กค.มท 0803.3/ว210620/09/256420/09/2564
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสน.บถ.มท 0809.4/ว3216/09/256420/09/2564
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง "สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา" และ"ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว"กสธ.มท 0819.2/ว206817/09/256417/09/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/15604-1562416/09/256417/09/2564


× How can I help you?